ViroMed Quality Control Laboratory

آزمایشگاه کنترل کیفی واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی

در این بخش کلیه آزمونهای میکروبی و شیمیایی و تعیین کارآیی واکسنها، مواد اولیه و فرآورده های دارویی، فرآورده های آرایشی- بهداشتی و مواد ضدعفونی کننده بر اساس فارماکوپه های بین المللی (BP, USP, European) بشرح زیر ارائه میگردد.

بخش تحقیق و توسعه آزمایشگاه رفرانس ویرومد با بهره گیری از کادر متخصص و همکاریهای چند جانبه با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ازکشور امکانات بسیار پیشرفته و ارزشمندی را در زمینه راه اندازی روشهای آزمون، تعیین ماده موثره دارویی و تعیین ارزش غذایی مواد و فرآورده های غذایی ارائه مینماید.

برگزاری کارگاهها و دوره های آموزش برای مسئولین فنی و دانشجویان در زمینه راه اندازی آزمونهای کنترل کیفی